Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van ComputerHof 2023

Laatst bijgewerkt: 08/06/2023

 

Definities

a. Computerhof: verwijst naar het ICT-bedrijf ComputerHof, gevestigd op Vicariestraat 20 te Donkerbroek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 90299272.

b. Klant: verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Computerhof.

c. Diensten: verwijst naar alle diensten die ComputerHof aanbiedt aan u als klant.

Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen ComputerHof en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen ComputerHof en de klant.

Diensten

a. ComputerHof zal zich inspannen om de afgesproken diensten naar behoren en met vakmanschap uit te voeren.

b. ComputerHof behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen bij de uitvoering van de diensten, indien dit noodzakelijk wordt geacht.

c. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie met betrekking tot de diensten.

d. ComputerHof behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de afspraak te annuleren.

Prijzen en Betaling

a. De prijzen voor de diensten van Computerhof worden vermeld op de website of schriftelijk gecommuniceerd aan de klant.

b. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

c. Betaling dient te geschieden na afloop van de dienst of binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur indien overeengekomen met ComputerHof.

d. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is ComputerHof gerechtigd om eventuele incassokosten in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

a. ComputerHof is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de gerepareerde computer, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van ComputerHof.

b. ComputerHof is niet aansprakelijk voor verlies van data of software die tijdens de reparatie verloren is gegaan. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een back-up te maken van belangrijke gegevens voorafgaand van de afspraak. Hier kan ComputerHof u eventueel bij helpen.

Garantie

a. ComputerHof biedt een garantieperiode van 30 dagen op de uitgevoerde reparaties, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

b. De garantie dekt uitsluitend de herstelwerkzaamheden die door ComputerHof zijn uitgevoerd. De garantie vervalt indien de klant zelf wijzigingen of reparaties heeft uitgevoerd na afloop van de afspraak.

Intellectuele Eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en materialen van ComputerHof blijven eigendom van ComputerHof, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. De klant verkrijgt uitsluitend een beperkt, niet-exclusief recht om de door ComputerHof verstrekte materialen te gebruiken voor het beoogde doel van de diensten.

c. Het is de klant niet toegestaan om de intellectuele eigendom van ComputerHof te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken of enig ander gebruik te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ComputerHof.

d. Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van ComputerHof, is de klant aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit en vrijwaart de klant ComputerHof tegen alle aanspraken van derden.

Geheimhouding

a. ComputerHof zal alle vertrouwelijke informatie die de klant verstrekt in het kader van de diensten vertrouwelijk behandelen.

b. De klant stemt ermee in om geen vertrouwelijke informatie van ComputerHof bekend te maken aan derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of wettelijk vereist.

c. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook van kracht na beëindiging van de overeenkomst tussen ComputerHof en de klant.

Overmacht

a. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van Computerhof die de nakoming van haar verplichtingen verhindert, is ComputerHof niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de diensten.

b. Indien de overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat zij over en weer aansprakelijk zijn voor enige schade.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

b. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar ComputerHof gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.

Wijzigingen van de voorwaarden

a. ComputerHof behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

b. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden voor nieuwe overeenkomsten en diensten, alsmede voor bestaande overeenkomsten en diensten na schriftelijke kennisgeving aan de klant.

 

Door gebruik te maken van de diensten van ComputerHof verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.